Vnitřní oznamovací systém

Prostřednictvím tohoto formuláře lze učinit oznámení o protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ("zákon").


Formulář pro učinění oznámení (online)

Formulář pro učinění oznámení (ke stažení)


Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Ing. Štěpánka Novotná (oznameni@slunce.info, tel: 734 441 462). Telefonické hovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání.

O přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů od přijetí oznámení. Oznámení je posuzováno z hlediska jeho odůvodnosti. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení, v odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Oznamovatelem se rozumí zaměstnanec Soukromé mateřské škola, základní školy a střední školy Slunce, o.p.s. nebo jiná fyzická osoba, která koná pro tuto organizaci obdobnou činnost (např. externí spolupracovník, uchazeč o práci...), jenž oznamuje protiprávní jednání v souladu se zákonem, o kterém se dověděl při výkonu svých pracovních nebo obdobných činností činěných pro tuto organizaci.

Oznamovatel, který má podezření, že došlo, nebo by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, má možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků. Oznamovatel by měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u organizace, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které mají znaky trestného činu, mají znaku přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč, porušuje zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) bod 1-14 zákona.


Oznámení lze podat i Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/