Grant 2013 - "Na okolí nám záleží"
Úterý, 23 Duben 2013 13:30

Dobročinný Fond Philip Morris ČR a Nadační fond Slunce pro všechny vypisují grantové řízení pro Kutnou Horu.

 

Charakter a limity pro letošní vypsané grantové kolo „Na okolí nám záleží“ představuje podpora v oblasti:

- zlepšování životního prostředí, tedy vše co se nachází za okny a ploty našich domů 
- péče o veřejná prostranství –úpravy, zkrášlení zanedbaných  a opomíjených mist
- zlepšení životních podmínek v dané lokalitě
- úpravy  směřující k vytvoření klidových a relaxačních zón

Popis grantového programu:

- Cílem projektu je vytvoření klidové, odpočinkové a relaxační zóny za pomoci lidí se speciálními potřebami, v rámci zaměstnávání a pracovní terapie. Projekt podporuje integrační trendy znevýhodněné skupiny obyvatel v komunitě měst a vesnic. Vše vychází z hlavního účelu NF, kterým je podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami.

Termín uzávěrky: 24. května 2013

Časový harmonogram:

- uzávěrka přihlášek do 24. května 2013
- posouzení žádostí do 10. června 2013 (správní radou Nadačního fondu Slunce pro všechny za účasti zástupců společnosti Philip Morris ČR a.s.)
- vyrozumění žadatelů o grant o výsledcích do 21. června 2013
- slavnostní vyhlášení vítězů – 27. června 2013 (s vítěznými žadateli o grant bude v tomto termínu sepsána smlouva)
- realizace projektu – červenec 2013 až červen 2014
- slavnostní ukončení projektu – 30. června 2014 (za účasti dárců, médií)
- vyúčtování projektu do 31. července roku 2014

Žadatelé:

O grant mohou žádat žadatelé se sídlem v regionu Kutná Hora:
občanská sdružení
obecně prospěšné společnosti
příspěvkové organizace
církevní právnické osoby

Požadavky na podporované projekty:

jasně formulované cíle, očekávané výsledky a prostředky k jejich dosažení
podrobný rozpočet
časový harmonogram realizace
relizace projektu v Kutné Hoře
smluvní ošetření dalšího pokračování i po skončení grantu

V rámci projektu mohou žadatelé zahrnout do nákladů:

- nákup rostlin, keřů a stromů
- nákup parkového a městského mobiliáře
- nákup pracovních pomůcek a nářadí
- náklady na dopravu
- mzdové náklady realizátora projektu (srovnatelné v regionu)

Podmínky podpory:

- podpora formou nevratného příspěvku z Nadačního fondu Slunce pro všechny
- rozdělení příspěvků: 4 x 250.000,- Kč 
- o vyhlášení grantového řízení budou žadatelé informováni na webu Dobročinného fondu Philip Morris ČR www.dobrocinnyfond  v Grantovém kalendáři Neziskovky  www.neziskovky.cz, na webu Nadačního fondu Slunce pro všechny www.slunce.info
- o výsledcích budou žadatelé vyrozuměni do 21.června 2013.
- nadační příspěvek bude poskytnut najednou, tzn. v jedné splátce

Kritéria pro posuzování projektů:

- prospěšnost projektu pro místní komunitu / veřejnost
- jaký bude mít projekt  dlouhodobý dopad na dané místo a místní obyvatele
- přínos projektu k integraci občanů se speciálními potřebami do společnosti
- zapojení místních lidí  do projektu, například formou dobrovolné práce, dárcovství a osobní účasti
- spolupráce s místní samosprávou
- udržitelnost projektu (jak bude projekt fungovat po skončení podpory)
- spolupráce s dalšími dárci, neziskovými organizacemi

Zpracování projektu:

- cíl projektu, přínos pro místní komunitu
- plán realizace a časový harmonogram
- zkušenosti žadatele s údržbou a výsadbou veřejné zeleně
- zkušenosti žadatele se zaměstnáváním a pracovní terapií lidí se speciálními potřebami

Finanční stránka:

- přiměřené a hospodárné náklady
- zdůvodnitelný a ověritelný rozpočet
- finanční spoluúčast místní samosprávy
- schopnost realizace
- zkušenost v řízení projektů
- spolupráce s partnery
- získávání dalších finančních zdrojů

Důležité kritérium

upřednostňovány budou projekty organizované a realizované ve spolupráci s místní samosprávu

Žádost o podporu

-  žádosti musí být doručeny ve fyzické podobě na adresu: Nadační fond Slunce pro všechny, Pražská 910, 273 51 Unhošť, a to nejpozději do 24. května 2013

Žádost musí obsahovat:

- vyplněný formulář (originál plus 3 kopie) – ke stažení zde
- přílohy: statut nebo stanovy organizace (kopie)
- doklad o přidělení IČ (kopie),
- poslední výroční zpráva žadatele

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uveřejněné podmínky grantového řízení měnit nebo grantové řízení zrušit.

Kontakty:

Konzultace je možné předem domluvit: Blanka Dvořáková, tel.: 603 256 646, e-mail.: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript