Náhradní plnění

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti nabízí tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ organizacím, které jsou podle Zákona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti, povinny zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
Nabízíme dárkové předměty, nebo práci dle vašich potřeb a našich možností.

Kontakt: tel.: 312 690 298, Dr. Dvořáková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat.
Novela zákona o zaměstnanosti č. 474/2001 Sb. §24 s platností od 1.1.2002.Podle Zákona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti, §24, odst.(3) Povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností (dále jen ZPS) ve výši povinného podílu plní zaměstnavatel:
  • zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu, nebo
  • odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZPS nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou obecně prospěšnou činností nebo zadáváním výrobních programů těmto subjektům (jedná se o cenu výrobků, služeb nebo jiných plnění bez DPH), nebo
  • odvodem do státního rozpočtu; výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se ZPS, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, 1,50 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlašované a zveřejňované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn. Odvod do státního rozpočtu je sankční poplatek, tzn. nespadá do nákladových položek, ale je placen ze zisku.
Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.Podle §24 odst. (5) Pro účely plnění povinného podílu podle odst. 3 písm. b) se počet zaměstnanců se ZPS, které si zaměstnavatel započte do plnění povinného podílu, určí tak, že se:
  • vydělí celkový objem plateb bez daně z přidané hodnoty za výrobky nebo služby odebrané ve sledovaném kalendářním roce od zaměstnavatelského subjektu uvedeného v odst. 3 písm. b) trojnásobkem průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku, nebo
  • vydělí celkový objem plateb bez daně z přidané hodnoty realizovaných ve sledovaném kalendářním roce za zadaného výrobního programu zaměstnavatelským subjektem uvedeným v odst. 3 písm. b) trojnásobkem průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku.
Podle §24, odst. (6) Pro účely stanovení povinného podílu ve sledovaném kalendářním roce je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se vypočítává za sledovaný rok jako podíl celkového počtu odpracovaných všemi zaměstnanci zaměstnavatele zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopností, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.
Podle §24, odst. (8) Zaměstnatel je povinen do 15. února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Nesplnil-li zaměstnavatel povinný podíl způsobem uvedeným v odstavci 3 písm. a) nebo b), je povinen jej splnit podle odstavce 3 písm. c). Výši tohoto odvodu je povinen stanovit a odvést jej do státního rozpočtu nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, za který povinnost odvodu vznikla. Zaplacení prokáže při plnění oznamovací povinnosti podle první věty.