Úřad práce Kladno
Pátek, 18 Prosinec 2009 13:27

Od října 2005 probíhá v Centru služeb Slunce všem program zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento program nás zařazuje do kategorie zaměstnavatelů zaměstnávajících nad 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tento fakt nás opravňuje žádat o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dle odstavců 1 a 3 § 78 zákona o zaměstnanosti nám Úřad práce v Kladně, vydává každoročně rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na základě naší žádosti.

Příspěvek je nám pak poskytován čtvrtletně a to zpětně. Od 1. 1. 2008 je příspěvek poskytován pouze ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance OZP. Další formou spolupráce s ÚP je zřízení, dnes již několika, nových společensky účelných pracovních míst v Centru služeb Slunce všem. Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem, tj. zejména uchazeči, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

Webové stránky: Úřad práce Kladno